E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านห้วยสามัคคี หมู่ 2 (ข้อบัญญัติ 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 (ข้อบัญญัติ 64) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 64
จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิลัย(ห้องปฏิบัติการกองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
ซื้อเลื้อยยนต์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุประเภทชุดไมค์ประชุมไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด 24000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุการศึกษา(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64