E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 6

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อชุดปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 602-59-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ส.ค. 65
จ้างเหมารถโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาสัมมนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 65
จ้างซ่อมแซมคันดินกั้นน้ำหนองประดู่ตอนบน บ้านโสกเตย หมู่ที่ 6 (งบกลาง 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มิ.ย. 65
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24000 บีทียู (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 -วัดโคกขามป้อม (ข้อบัญญัติ 65 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (ข้อบัญญัติ 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มิ.ย. 65
ซื้ออาหารเสริม(นมถุง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 มิ.ย. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-012,420-57-013,420-57-014,420-57-015,420-54-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-012,420-57-013,420-57-014,420-57-015,420-54-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-57-012,420-57-013,420-57-014,420-57-015,420-54-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ(กองคลัง) หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-016,420-59-017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารฝายน้ำล้นห้วยโสกค้อม บ้า่นโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 (งบกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมยกร่องรางดินระบายน้ำ ถนน คลส.บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 (งบกลาง 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 200-59-002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 65
เช่าที่ดิน ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาวี หมู่ที่ 3 25 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กน 3410 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-62-004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.บ้านสีเสียด หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติ 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 65
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.บ้านสีเสียด หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติ 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเตย คุ้มศรีวิลัย หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเตย คุ้มศรีวิลัย หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล.บ้านสีเสียด หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติ 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกเตย คุ้มศรีวิลัย หมู่ที่ 6 (ข้อบัญญัติ 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษากล้องระดับ หมายเลขครุภัณฑ์ 078-45-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 เม.ย. 65
จ้างเหมาบริการดูแลเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนรายปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 เม.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาวี หมู่ที่ 3ตำบลศรีวิลัย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (อุดหนุนเฉาพะกิจ 65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 เม.ย. 65
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคี จำนวน ๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
ซื้ออาหารเสริม(นมกล่อง)โรงเรียนในสังกัด สพฐ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย จำนวน ๔ โรงเรียน จำนวน ๒ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มี.ค. 65
จ้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปา บ้านหนองฝ้ายน้ำ หมู่ที่ 7 (ข้อบัญญัติ 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 มี.ค. 65
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาวี หมู่ที่ 3ตำบลศรีวิลัย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (อุดหนุนเฉาพะกิจ 65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาวี หมู่ที่ 3ตำบลศรีวิลัย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (อุดหนุนเฉาพะกิจ 65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มี.ค. 65
จ้างติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย สายทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.159-04 บ้านนาวี-บ้านหนองฝ้ายน้ำ (ข้อบัญญัติ 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มี.ค. 65
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านนาวี หมู่ที่ 3 (ข้อบัญญัติ 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาวี หมู่ที่ 3ตำบลศรีวิลัย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (อุดหนุนเฉาพะกิจ 65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 มี.ค. 65
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 (ข้อบัญญัติ 65) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 65
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เคมีภัณฑ์(ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เคมีภัณฑ์(ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เคมีภัณฑ์(ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อบต.ศรีวิลัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 65
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านนาวี หมู่ที่ 3ตำบลศรีวิลัย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (อุดหนุนเฉาพะกิจ 65) 7 ก.พ. 65
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 65
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 65
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 65