รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 6

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564   30 มี.ค. 65 60
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 65 48
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565   8 ก.พ. 65 53
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 65 49
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2564   7 ก.พ. 65 41
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-มี.ค 64)   7 ก.พ. 65 52
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (เม.ย-ต.ค 64)   7 ก.พ. 65 45
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.-ก.ย.64)   7 ก.พ. 65 55
จัดเก็บรายได้ประจำปี   10 ม.ค. 65 52
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563   19 ก.พ. 64 168
งบการเงิน กันยายน 2562   3 พ.ย. 62 201