แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 6

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
กระบวนการจัดการร้องเรียนร้องทุกข์   21 มี.ค. 65 33
มาตรการจัดการการร้องเรียนร้องทุกข์   24 ม.ค. 65 44
แผนผังการร้องเรียนร้องทุกข์   24 ม.ค. 65 42
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์   25 ต.ค. 61 265