อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อบรูณาการ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน จิตอาสา ในการดำเนินโครงการ ณ ริมอ่างเก็บหนองโดน บ้านนาวี หมู่ 3 ..... วันที่ 25 พ.ค. 64 (ดูู 127)

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย และหัวหน้าส่วนราชการในตำบลศรีวิลัย จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด และก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ..... วันที่ 19 ก.พ. 64 (ดูู 276)

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563  ณ หนองโดน บ้านนาวี หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด. ... วันที่ 2 พ.ย. 63 (ดูู 286)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัยแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชนในเขตพื้นที่

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย พร้อมทีมงานพนักงานส่วนตำบล ได้ผลิตหน้ากากผ้าสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย ทั้ง 11 หมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ... วันที่ 16 เม.ย. 63 (ดูู 455)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2563

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ... วันที่ 26 มี.ค. 63 (ดูู 218)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) และทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) และทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปี 2563... วันที่ 6 มี.ค. 63 (ดูู 330)

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัยตำบลศรีวิลัย 2563

ช่วยเหลือผู้ประสบวาตะภัยในเขตพื้นที่ตำบลศรีวิลัย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563... วันที่ 27 ม.ค. 63 (ดูู 502)

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอเสลภุฒิ (ตำบลศรีวิลัย) ประจำปี 2563

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอเสลภมิ (ตำบลศรีวิลัย) ประจำปี 2563... วันที่ 21 ม.ค. 63 (ดูู 317)

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ณ หนองโดน บ้านนาวี หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 11 พ.ย. 62 (ดูู 676)

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานตำบลศรีวิลัย พ.ศ. 2560

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสุรชัย  ศรีพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานตำบลศรีวิลัย พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพ..... วันที่ 19 ก.ค. 60 (ดูู 435)

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม... วันที่ 14 พ.ค. 60 (ดูู 423)

อบรมเขื้อรา

อบรมเขื้อรา ... วันที่ 14 พ.ค. 60 (ดูู 401)

บริจาคเลือด

บริจาคเลือด ... วันที่ 14 พ.ค. 60 (ดูู 381)

มือ เท้า ปาก ศพด.ห้วยสามัคคี

มือ เท้า ปาก ศพด.ห้วยสามัคคี ... วันที่ 14 พ.ค. 60 (ดูู 448)

ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ

อบต.ศรีวิลัย โดย นายกสุรชัย ศรีพล พร้อมคณะออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ มอบข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องใช้จำเป็น แก่ผู้พิการ... วันที่ 14 พ.ค. 60 (ดูู 399)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 59

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 59... วันที่ 14 พ.ค. 60 (ดูู 369)

อบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

อบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยส่วนส่งเสริมการเกษตร อบต.ศรีวิลัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ... วันที่ 14 พ.ค. 60 (ดูู 319)

ร่วมงานวันแม่

ร่วมงานวันแม่... วันที่ 14 พ.ค. 60 (ดูู 367)

ปลูกป่า ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ 58

ปลูกป่า ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ 58... วันที่ 14 พ.ค. 60 (ดูู 404)

อบต.พบประชาชน ณ วัดบ้านหนองไผ่

อบต.พบประชาชน ณ วัดบ้านหนองไผ่... วันที่ 14 พ.ค. 60 (ดูู 442)