ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 2

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.ศรีวิลัย 27 ก.ค. 64 1
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ 5 21 ก.ค. 64 2
โครงการขยายไหล่ทาง คสล. บ้านโสกเตย-ศรีวิลัย หมู่ 6 15 ก.ค. 64 3
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 9 12 พ.ค. 64 27
โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร บ้านหนองไผ่ หมู่ 11 11 พ.ค. 64 28
สัญญาจ้างก่อสร้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ที่ 3 บ้านนาวี (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 26 มี.ค. 64 41
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน หมู่ 3 บ้านนาวี 11 ม.ค. 64 67
โครงการซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศพด.บ้านโนนหนามแท่ง 5 ม.ค. 64 80
ประกาศ อบต.ศรีวิลัย เรื่อง ขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ 29 ธ.ค. 63 74
โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังสายทางที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.ศรีวิลัย 21 ธ.ค. 63 65
โครงการขุดลอกแหล่งน้ำหนองโดน บ้านนาวี หมู่ที่ 3 7 ธ.ค. 63 88
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 23 ก.ย. 63 206
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาวี หมู่ที่ 3 23 ก.ย. 63 105
โครงการปรับปรุถงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองฝ้ายน้ำ หมู่ที่ 7 23 ก.ย. 63 100
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 18 ก.ย. 63 103
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสกเตย หมู่ที่ 6 17 ก.ย. 63 96
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 17 ก.ย. 63 100
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโสกเตย หมู่ที่ 6 4 ส.ค. 63 108
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 8 4 ส.ค. 63 88
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 11 4 ส.ค. 63 85
โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 13 ก.ค. 63 141
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 13 ก.ค. 63 102
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสามัคคี หมู่ที่ 2 23 มิ.ย. 63 98
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ 9 23 มิ.ย. 63 123
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 4 23 มิ.ย. 63 107
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยสามัคคี หมู่ที่ 10 15 มิ.ย. 63 88
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาวี หมู่ที่ 3 15 มิ.ย. 63 96
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสีเสียด หมู่ที่ 1 15 มิ.ย. 63 90
โครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านสีเสียด หมู่ที่ 1 5 มิ.ย. 63 102
โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ค หมู่ที่ 4 5 มิ.ย. 63 106