คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายสุรชัย ศรีพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย


นายโกวิทย์ แห่สถิต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายสมพงศ์ พรมวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายหนูเล็ก ชินวงค์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล