สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายสมศรี ชินคำ
ประธานสภา อบต.


นายแสง สายศรี
รองประธานสภา อบต.


นายสำราญ เวียงนนท์
เลขานุการสภา อบต.


นายแขก บุญจริง
ส.อบต.ม.1


นายสุกรี กว้างขวาง
ส.อบต.ม.1


นายวิลัย บูรณะวงค์
ส.อบต.ม.2


นายกาสี เห็นสม
ส.อบต.ม.2


นางจำรอง สารรัตน์
ส.อบต.ม.3


นางศิริวรรณ อนุมาตย์
ส.อบต.ม.4


นายติ่ง พรมไพร
ส.อบต. ม.4


นายมนทา ชิณวงค์
ส.อบต.ม.5


นายสว่าง อุดมทรัพย์
ส.อบต.ม.6


นายสมาน ทิวาพัฒน์
ส.อบต.ม.7


นางทองม้วน สารบรรณ
ส.อบต.ม.7


นายองอาจ มาโยธา
ส.อบต.ม.8


นายเดชชัย โสนะรัตน์
ส.อบต.ม.9


นางสำลี เข็มท้าว
ส.อบต. ม.9


นายสงกราน โคสุวรรณ
ส.อบต. ม.10


นางพิละตา แก้วพันจันทร์
ส.อบต. ม.11