รายงานกิจการสภาฯ


ออนไลน์ : 6

รายงานกิจการสภาฯ วันที่ โหลด
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   15 มี.ค. 65 35
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565   17 ม.ค. 65 33
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย ครั้งแรก   6 ม.ค. 65 39
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   31 ส.ค. 64 11
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   24 ส.ค. 64 44
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564   16 ส.ค. 64 46
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564   16 มิ.ย. 64 678
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2564   16 ก.พ. 64 123
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2563   15 ธ.ค. 63 90
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563   16 ก.ย. 63 127
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2563   19 ส.ค. 63 123
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563   12 ส.ค. 63 122
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2563   10 มิ.ย. 63 122
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2563   14 ก.พ. 63 134
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ศรีวิลัย ประจำปี พ.ศ.2563   14 ก.พ. 63 117
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   28 ต.ค. 62 154
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่4 พ.ศ.2562   15 ต.ค. 62 128
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2 พ.ศ.2562   15 ส.ค. 62 126
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562   9 ส.ค. 62 129
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 พ.ศ.2562   14 มิ.ย. 62 142
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 พ.ศ.2562   12 ก.พ. 62 158
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ศรีวิลัย ประจำปี พ.ศ.2562   12 ก.พ. 62 120
1.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พงศ.2562   11 ก.พ. 62 128
2.พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542   11 ก.พ. 62 125
3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554   11 ก.พ. 62 123
4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543   11 ก.พ. 62 126
5.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ..2560   11 ก.พ. 62 120
6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2561   11 ก.พ. 62 114
7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561   11 ก.พ. 62 121